Zasady przyjmowania

Warsztat przeznaczony jest dla 25 uczestników, przez pięć dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 -15.00, z możliwością prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy na terenie siedziby Warsztatu i poza nim.

Uczestnikami Warsztatu są osoby niepełnosprawne, które ukończyły 18 lat, mają orzeczony stopień niepełnosprawności i posiadają wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej zawarte w orzeczeniu o stopniu wydanym przez właściwy organ.

Zasady przyjęcia uczestników do Warsztatu:

a) zgłoszenia kandydatów przyjmuje Kierownik Warsztatu,

b) kandydat na uczestnika starając się o przyjęcie do placówki przedkłada:

     – podanie o przyjęcie do Warsztatu,
      – aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem do Warsztatu,
      – posiadaną opinię psychologiczną i dokumentację medyczną,
      – posiadane ostatnie świadectwo szkolne.

 c) kandydat jest zobowiązany do udzielenia personelowi Warsztatu wszelkich informacji mogących posłużyć do opracowania rzetelnej oceny kandydata i wypełnienie Karty Kwalifikacyjnej   Informacyjnej) kandydata.

 d) pierwszeństwo w przyjęciu do Warsztatu mają kandydaci , którzy rokują szanse na uzyskanie największych efektów w prowadzonych oddziaływaniach rehabilitacyjnych i terapeutycznych.

 e) kwalifikacji kandydatów do uczestnictwa w Warsztacie dokonuje Rada Programowa Warsztatu.

 f) informacja o decyzji Rady Programowej w sprawie prośby kandydata o przyjęcie do Warsztatu jest przekazywana w formie pisemnej.

 Rehabilitacja uczestników prowadzona jest w grupach terapeutycznych. Na jedną osobę pracującą bezpośrednio z uczestnikami nie powinno przypadać więcej niż pięciu uczestników Warsztatu. Liczebność grup terapeutycznych oraz pracujących w grupie terapeutów ustala się w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestników.

Zajęcia w Warsztacie są prowadzone zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii opracowanym corocznie dla każdego uczestnika Warsztatu przez Radę Programową Warsztatu. W trakcie realizacji tego programu może on być modyfikowany i zmieniany, jeśli wymaga tego aktualna sytuacja prowadzonego procesu rehabilitacyjnego.

Comments are closed.