Rada programowa

 W skład Rady Programowej wchodzą:

– kierownik Warsztatu jako Przewodniczący Rady,

– terapeuci – instruktorzy terapii zajęciowej,

– psycholog,

– specjalista ds. rehabilitacji / rehabilitant

– inne zaproszone osoby według aktualnych potrzeb.

2. Do zadań Rady Programowej należą:

a. Kwalifikacja kandydatów do uczestnictwa w Warsztacie.

b. Opracowanie rocznego indywidualnego programu rehabilitacji i terapii dla każdego uczestnika Warsztatu i jego modyfikacja w miarę potrzeb i wskazanie osoby odpowiedzialnej za jego realizację.

c. Nie rzadziej niż na pół roku dokonywanie oceny indywidualnych efektów rehabilitacji i terapii przy udziale uczestnika Warsztatu.

d. Co najmniej raz w roku dokonywanie okresowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji i terapii.

e. Co trzy lata dokonywanie kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji i terapii na podstawie oceny:

– stopnia zdolności do samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego,

– umiejętności interpersonalnych, w tym komunikowania się oraz współpracy w grupie,

– stopnia opanowania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia, z uwzględnieniem sprawności psychofizycznej, stopnia dojrzałości społecznej i zawodowej oraz sfery emocjonalno – motywacyjnej.

f. Ustalanie składów osobowych poszczególnych grup terapeutycznych.

g. Określenie zasad dysponowania środkami finansowymi związanymi z treningiem ekonomicznym oraz ich przeznaczenia dla każdego uczestnika.

h. Podejmowanie decyzji o skreśleniu uczestników z listy Warsztatu.

 

Warsztat zapewnia warunki do pełnej realizacji indywidualnego programu rehabilitacji i terapii.

 

W Warsztacie prowadzona jest również rehabilitacja w zakresie: hipoterapii, kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, masażu leczniczego.

W Warsztacie mogą działać koła zainteresowań i być prowadzone inne formy zajęć dodatkowych , tworzone stosownie do potrzeb uczestników i realizowane na terenie placówki i poza nią.

 

 

Comments are closed.